RODO

Polityka prywatności

  • Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
  • Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana …., z którym można kontaktować się pod adresem e-mail ….
  • Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji zobowiązań edukacyjnych i dydaktycznych nałożonych na szkołę przez prawo oświatowe i władze miasta Pruszcz Gdański, a także na podstawie Twojej zgody lub rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
  • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa