↑ Powrót do Rekrutacja

Zasady rekrutacji do kl. 1 LO

ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Nr 1

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzenia Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2018/2019, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

 

Kandydat ma do wyboru następujące klasy:

 

klasa I A – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 od klasy I – matematyka; od klasy II – fizyka lub geografia do wyboru, istnieje również możliwość wyboru informatyki

(przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, geografia).

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki/ hiszpański – na język hiszpański zostanie przyjętych 16 osób, pierwszeństwo mają kandydaci z najwyższą ilością punktów.

 

klasa I B – HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

               od klasy I – język polski, język angielski; od klasy II –  historia lub geografia

Przedmiot uzupełniający – bezpieczeństwo publiczne

(przedmioty punktowane: język polski, język angielski, historia, geografia).

 

klasa I C – MEDYCZNA

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

od klasy II – chemia i biologia.

Przedmiot uzupełniający –  medyczny język angielski

(przedmioty punktowane: język polski, język angielski, biologia, chemia).

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki/język hiszpański – na język hiszpański zostanie przyjętych 16 osób, pierwszeństwo mają kandydaci z najwyższą ilością punktów.

 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 § 1

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.

 1. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć
  w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

 § 2

 1. Do WNIOSKU o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 należy dołączyć

a)ankietę kandydata do LO nr 1

b) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

c) poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,

e) dwie fotografie,

f) inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) 

§ 3

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 4

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa
  w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów  oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 § 5 

Na podstawie § 8. 1.Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 586

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym
  za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 6

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów

 1. z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawo Oświatowe, art. 127 poz. 59.
 2. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego
  za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 3. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej spośród proponowanych trzech klas pierwszych mogą złożyć ankietę o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 do dwóch klas. Jeżeli ilość punktów jest niewystarczająca do klasy pierwszego wyboru automatycznie zostają przeniesieni na listę klasy drugiego wyboru.

  

Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1

Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim:

 

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Składanie dokumentów

do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1

od 14.05.2018 r.
do 20.06.2018 r.
od 13.07.2018 r.

do 10.08.2018 r.

do godz. 1200

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22.06.2018 r.

od godz. 1200
do 26.06.2018 r.
do godz. 1500

 
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły.
06.07.2018 r.
godz. 1200
 

24.08.2018 r.

godz. 1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 06.07.2018 r.
od godz. 1200
do 11.07.2018 r.
do godz. 1500
 

 24.08.2018r.

od godz. 1500

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 12.07.2018 r.
od godz. 1200
27.08.2018r.

do godz. 1200