Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Nr 1

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Na podstawie art. 20 f, art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 6-8 oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzenia Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

Do pobrania ANKIETA-PODANIE

w formacie:Word lub PDF

Kandydat ma do wyboru następujące klasy:

 • klasa I A – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
od klasy I – matematyka
od klasy II – fizyka lub geografia do wyboru, istnieje również możliwość wyboru informatyki
(przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, fizyka). 
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki/język hiszpański – na język hiszpański zostanie przyjętych 16 osób, pierwszeństwo mają kandydaci z najwyższą ilością punktów.

 • klasa I B – HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
od klasy I – język polski, wiedza o społeczeństwie
od klasy II –  historia, geografia lub biologia do wyboru
Przedmiot uzupełniający – bezpieczeństwo publiczne,
(przedmioty punktowane: język polski, WOS, historia, biologia)

 • klasa I C – MEDYCZNA

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
od klasy I – biologia
od klasy II – chemia
Przedmiot uzupełniający –  medyczny język angielski
(przedmioty punktowane: język polski, język angielski, biologia, chemia).
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki/język hiszpański – na język hiszpański zostanie przyjętych 16 osób, pierwszeństwo mają kandydaci z najwyższą ilością punktów.

 • klasa I D – MENEDŻERSKO-MARKETINGOWA

z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:               
od klasy I –  matematyka,  język angielski
od klasy II – fizyka lub geografia.
Przedmiot uzupełniający – język angielski w biznesie; ekonomia w praktyce.
(przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia).

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

§ 1

 • Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 • Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć
  w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

§ 2

 • Do WNIOSKU o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 należy dołączyć:
 • ankietę kandydata do LO nr 1
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • dwie fotografie,
 •   inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

§ 3

 • Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 4

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

§ 5

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę
  za granicą, równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego
  za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 • Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej spośród proponowanych czterech klas pierwszych  mogą złożyć ankietę o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 do dwóch klas. Jeżeli ilość punktów jest niewystarczająca do klasy pierwszego wyboru automatycznie zostają przeniesieni na listę klasy drugiego wyboru.

  Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1
 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim:

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie dokumentów 
do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1

od 08.05.2017 r.
do 20.06.2017 r.

do godz. 15:00

od 11.07.2017 r.
od godz. 9:00
do 28.07.2017 r.
do godz. 15:00

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23.06.2017 r.
od godz. 11:00
do 27.06.2017 r.
do godz. 15:00

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

07.07.2017 r.
godz. 12:00

 18.08.2017 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 10.07.2017 r.
od godz. 12:00
do 13.07.2017 r.
do godz. 15:00

 od 18.08.2017 r.
do 25.08.2017 r.
do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

14.07.2017 r.
godz. 12:00

28.08.2017 r.
godz. 12:00