COMENIUS - PARTNERSKIE PROJEKTY DLA SZKÓŁ

Co to jest Comenius?
Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich

Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt  Szkół

Tytuł: Sustainable Mobility: Reflections on today, lessons for tomorrow
                 (Zrównoważony transport: refleksja na dziś, wnioski na jutro)

Czas realizacji projektu: wrzesień 2012 – sierpień 2014

Partnerzy: Polska, Niemcy (koordynator projektu  na poziomie europejskim), Turcja, Włochy, Portugalia, Grecja

Nauczyciele naszej szkoły biorący udział projekcie:
Magdalena Hałasińska – nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu w naszej szkole
Katarzyna Rutkowska- nauczyciel geografii
Agnieszka Daca – nauczyciel biologii
Maciej Michałowski – nauczyciel języka angielskiego
Artur Jendrzejewski – nauczyciel historii i informatyki

Cele ogólne projektu:

 1. Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich. Poznanie elementów kultury, geografii, rozwiązań transportowych i komunikacyjnych, systemu szkolnictwa krajów partnerskich.
 2. Promocja szkoły i regionu w Europie.
 3. Rozwijanie i udoskonalanie umiejętności językowych – nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie będą posługiwali się jedynie językiem angielskim.
 4. Rozwijanie i udoskonalanie umiejętności związanych z technologią  informacyjną i komunikacyjną. 
 5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Rozwijanie i  poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań uczniów w kwestii problemów transportowych w różnych regionach Europy i zrozumienie przez nich, jaki jest wpływ natężenia ruchu na środowisko.
 2. Promowanie świadomości ekologicznej w kontekście środków transportu przyjaznych środowisku i rozwijanie oraz utrwalanie zainteresowań uczniów nowymi technologiami.
 3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i analizowania źródeł informacji pochodzących od lokalnych instytucji  i urzędów oraz z ankiet tworzonych w trakcie trwania projektu, a zarazem nabywanie umiejętności komunikacyjnych celem prowadzenia debat i dyskusji.
 4. Angażowanie wszystkich uczestników projektu do aktywnego udziału w  jego poszczególnych elementach.
 5. Budzenie świadomości i zachowań proeuropejskich wśród młodych ludzi i rozwijanie wśród nich otwartości na inne kultury i społeczeństwa.

Produkt finalny projektu:
Aby osiągnąć założone cele uczniowie pod kierunkiem wybranych nauczycieli będą angażowani we wspólne przedsięwzięcia o charakterze interdyscyplinarnym.

 1. Uczniowie będą badać strukturę transportu w swoich regionach poprzez obserwację oraz kontakt z instytucjami administracji lokalnej.
 2. W trakcie zajęć szkolnych, na różnych przedmiotach, będą przedstawiane i omawiane różne aspekty mobilności , specyficzne dla środowiska lokalnego.
 3. Szkoły uczestniczące w projekcie będą współtworzyć  album fotograficzny prezentujący badane aspekty zagadnienia, a także stworzona zostanie gra planszowa utrwalająca wiedzę zebraną w trakcie trwania projektu.
 4. Rozwijać poczucie odpowiedzialności za środowisko poprzez  badanie wpływu nieekologicznych form transportu na otoczenie.
 5. Uczniowie będą także poznawać najnowsze odkrycia i innowacyjne metody organizacji transportu i tworzyć prezentacje multimedialne dotyczące tematyki projektu.
 6. Stworzona zostanie wspólna ankieta pozwalająca zebrać dane dotyczące tematyki mobilności, której wyniki zostaną przeanalizowane i opublikowane.
 7. Zastosowana zostanie internetowa platforma społecznościowa, która będzie miejscem wymiany informacji oraz swoistym forum dyskusyjnym, co pozwoli uczniom rozwijać krytyczne myślenie.
 8. Uczniowie będą rozwijać różnorakie umiejętności językowe ( jęz. angielski) poprzez tworzenie wielojęzycznego słowniczka, który będzie elementem albumu fotograficznego oraz gry planszowej, a także w trakcie prezentowania rezultatów rozmaitych działań i podczas wspólnych debat.
 9. Będą też odkrywać i uczyć się rozumieć i akceptować różnice kulturowe poprzez spotykanie przedstawicieli innych krajów europejskich w trakcie wymian i debat na forum dyskusyjnym.
 10. Uczniowie będą publikować postępy w realizacji projektu w lokalnych mediach oraz na szkolnej stronie internetowej.

 

Produkty projektu Comenius

 

WSPÓLNE

 

NASZA DOKUMENTACJA

 

NASZE PREZENTACJE

 

NASZE SPRAWOZDANIA

 

Fotoalbum

Galeria